Sosiaali- ja kasvatusala

Työ on asiakaslähtöistä ja vaihtelevaa. Mahdollisuudet siirtyä työtehtävästä toiseen tai edetä jatko-opintoihin sekä toimia yrittäjänä ovat hyvät.

Työllisyysnäkymät ovat pääosin erittäin hyvät ja ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää. Työvoiman tarve voi vaihdella alueellisesti ja ammattikohtaisesti. Työ on tehtävän ja toimipaikan mukaan joko päivätyötä tai vuorotyötä.

Työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Alan lainsäädäntö asettaa terveydentilavaatimuksia.

Työpaikkoja on mm. sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Sellaisia ovat

  • sosiaalihuollon työyksiköt, kuten varhaiskasvatuksen, vanhus-, päihde- ja vammaistyön toimintaympäristöt.
  • kuntoutuskodit
  • terveyskeskukset
  • sairaalat
  • lääkäriasemat

Työpaikkana voi myös olla asiakkaan koti tai erilaiset kodinomaiset ympäristöt. Palveluilla edistetään asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäistään terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja ja lisätään ihmisten turvallisuutta. Hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot sekä joustavuus ja järjestelykyky ovat tarpeen. Alan ammattilainen toimii ammattietiikkaa, tietoperustaa ja säädöksiä noudattaen. Hän ottaa työssään huomioon turvallisuuden ja asennoituu työhönsä vastuuntuntoisesti ja häneltä edellytetään ihmistuntemusta, hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta.

Ammattitutkinnot

  • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
  • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
  • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot 

  • Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä