Leea Kantelus

Kauppatieteilijä jolla on humanistin sydän.
KTM, BBA, NTM, AmO, JEat.
Value Trainer®- arvovalmentaja, Työnohjaaja STORy, Uraohjaaja Erko, Voimakehä-lisenssivalmentaja®, Positive Psychology Practitioner®, Työ- ja organisaatiopsykologian asiantuntija, WSA- asiantuntija®, Työyhteisö-fasilitaattori, Hyvinvointikouluttaja (TTK)

”Omistautumista tunteella ja tavoitteilla!”
-Leea

Leea on  kauppatieteilijä jolla on humanistin sydän. Hänen Intohimonaan on auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä menestymään ja tukea organisaatioita hyvinvoinnin, aikaansaamisen, tuottavuuden ja yhteistyön kehittämisessä.

Arvojen mukainen arjen toiminta ja arvojohtaminen edistävät organisaation aikaansaamista ja henkilöstön hyvinvoinnin kokemista. 

”Menestyksellisesti tulosvastuullisissa johtamis- ja HRD tehtävissä työskenneltyäni tiedän kokemuksesta, että kolme  tärkeää asiaa: tuloksen tekeminen, osaamisen kehittäminen ja kokonaisvaltainen työhyvinvointi on mahdollista saavuttaa oikeanlaisella johtamisella, jossa esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen eivät ole irrallaan muusta liiketoiminnan johtamisesta, vaan ne on linkitetty alusta asti yhteen, palvelemaan samaa tavoitetta: organisaation liiketoimintastrategian ja – vision toteutumista sekä organisaation hyvinvointia.

Kokemukseni eri organisaatioista ovat vahvistaneet uskoani liiketoimintaosaamiseen, joka pohjaa hyvin suunniteltuihin prosesseihin, arvojen toteutumiseen arjessa, ajantasaiseen ja tehtävänmukaiseen osaamiseen, organisaation kykyyn uudistua ja erinomaiseen johtajuuteen.”

Minna Mäkinen

Omistautumisen ja ilon kautta onnistumisiin

Teknologia osaamisen johtaminen YAMK, Value Trainer®- arvovalmentaja,
Voimakehä-lisenssivalmentaja®, Työyhteisövahvuusvalmentaja, Hyvinvointikouluttaja (TTK)

”Kun etsit hyvää toisista, löydät parhaat puolet itsestäsi” 
– Minna

Vuosien kouluttaja- ja kehittämiskokemus erilaisissa organisaatioissa on jäsentänyt Minnan omaa arvomaailmaa.

”Se, mitä pidän arvokkaana, saa aikaan minussa valtavan  innostumisen ja sitoutumisen.”

Työn merkityksellisyys kytkeytyy vahvasti Minnan arvomaailmaan. Järjestelmällisyys ja organisointikyky ohjaavat hänen toimintaansa.

Tiimipelaajana hän arvostan toisten osaamista sekä asiakkaiden haasteita ja tavoitteita.

”Elämää eteenpäin katsovana ja avoimena kortta kekoon kantaen !”
Minna kertoo
oppineensa nauttimaan oman osaamisen jakamisesta. Vastuullinen johtajuus sekä liiketoiminnalliset näkökulmat ovat periaatteellisia kulmakiviä.

Oma ja työyhteisön hyvinvointi sekä voimavaroista huolehtiminen ovat kaiken a ja o. Hyvinvointia tulee rakentaa joka päivä erilaisin tavoin ja menetelmin, pysähtymällä ja aikaa säästämättä jos siltä tuntuu.

Pienistäkin pysähdyksistä koostuu luja hyvinvoinnin kivijalka, joka kantaa pitkälle.

Yhdessä tekemällä ja toisia aidosti kuuntelemalla päästään huimiin lopputuloksiin ja onnistumisen tunteisiin.

Hannu Pekkala

Opistoupseeri – BBA, Tradenomi – Logistiikkainsinööri YAMK, AmO, NTM
Value Trainer®- arvovalmentaja, Johtamisen ja yritysjohtamisen valmentaja, Työhyvinvointivalmentaja (TAU), Hyvinvointikouluttaja (TTK), Työturvallisuuskouluttaja (TTK), LEAN muutosvalmentaja, Liikenneopettaja EAT

”Jos et koskaan kaadu, et tiedä miltä tuntuu nousta ylös ja jatkaa eteenpäin. Menneisyys on oppitunti. Nykyhetki lahja. Tulevaisuus syy jatkaa.”
– Hannu

Johdon ja työyhteisöjen kouluttajana Hannu on monikulttuurisuuden taitaja. Hänen koulutettaviinsa on kuulunut
yli 10 eri kansallisuutta Euroopassa ja Lähi-Idässä. Teknisen alan osaajana Hannun CV:stä löytyy työkokemusta myös sote-alalta.

Hannulla on ammattisotilaan taustaa sekä kotimaasta että ulkomailta. Lisäksi Hannun kokemuksiin kuuluu mittavien projektien johtamista kansainvälisessä ympäristössä.

”Olen saanut toimia yli 20 vuotta erilaisten organisaatioiden esihenkilötehtävissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Lisäksi yrittäjyys ulkomailla kasvatti merkittävästi näkemystä liiketoiminnan mahdollisuuksista suomalaisille yrityksille.”

Anna Saariaho

Mielen hyvinvointi rakentuu itselle tärkeiden arvojen toteuttamisesta

Filosofian tohtori, LCF life coach®, Value Trainer®, NLP Master Practitioner,
Ihmisen biologian, fysiologian ja mentaaliprosessien asiantuntija, rekisteröity joogaohjaaja ja naurujoogaohjaaja.

Aivojen hyvinvoinnin ja stressifysiologian asiantuntija, mielen taitojen ja stressinsäätelyn kouluttaja, itseys- ja yhteystaitojen valmentaja

”Elämä maistuu paremmalta kun voi hyvin”
Anna

Anna on ihmisen biologian ja hyvinvoinnin asiantuntija, jolla on vankka tieteellinen tausta biolääketieteen tutkimuksessa ja opetuksessa. Hän on kouluttaja ja puhuja, sekä kestävän hyvinvoinnin kehittäjä, jonka mielenkiinnon kohteena on ihmisen mieli. Annalle syvimmät arvot ovat kaiken toiminnan ja hyvinvoinnin selkäranka. Hän haluaa luoda arvopohjaista kestävää mielen hyvinvointia niin yksilöille kuin työyhteisöillekin ja sitä kautta auttaa myös organisaatioita kukoistamaan kestävällä tavalla tulevaisuuden yhteiskunnassa.

”Arvot ovat yhä varsin aliarvioituja ja alitunnistettuja abstrakteja käsitteitä, mutta ne kuitenkin ohjaavat toimintaamme ja luovat pohjan hyvinvoinnille, sillä arvoristiriidat kuormittavat ja luovat stressiä. Arvojen merkityksellisyys tulee usein konkreettisesti esiin valmennuksissa ja koulutuksissa, kun käsitellään esim. työtehtävässä tai työyhteisössä esiin nousevia arvoristiriitoja ja siitä syntyvää pahoinvointia. Työyhteisöissä onkin tärkeää avata ja sanallistaa arvoja yhteisesti ymmärrettäviksi konkreettisiksi asioiksi, jotta niiden avulla voidaan luoda merkityksellistä työelämää, kestävää hyvinvointia ja sitouttaa työntekijät organisaatioon ja sen tavoitteisiin.”

Anne Törnqvist

KTM, sertifioitu ratkaisukeskeinen valmentaja LCF Life Coach Master®  Value Trainer®, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Liiketoimintalähtöinen henkilöstönkehittäjä.)

”Arvot luovat pohjan elvyttävälle elämänlaadulle sekä kestävälle tulevaisuudelle.”
– Anne –

Annen osaaminen painottuu inhimillisen strategiseen ihmisten valmentamiseen, kehittämiseen sekä johtamiseen. Annella on parinkymmenen vuoden kokemus eri asiantuntijayrityksissä HR-ammattilaisena (strategisen, operatiivisen & kehittämispuolen tehtävistä) sekä sittemmin ratkaisukeskeisenä valmentajana. Hänen koulutustaustassa on yhdistynyt inhimillisyys ja business syventyen ihmisten tukemiseen valmennuksen ja kehittämisen keinoin.

Arvovalmentaja Annen tavoitteena on ennen kaikkea vahvistaa ihmisen arvostuksen tunnetta niin itseään kuin ympäröivää maailmaa kohtaan, jolla luodaan kestävää ja vastuullista vaikuttavuutta tänään ja tulevaisuudessa.

”Olen elämän- ja työkokemukseni kautta oppinut, että arvoajattelu on kaiken pohja. Hyvänä esimerkkinä toimii jo pitkään murroksessa ollut työelämä, jossa yrityksen ja yksilön arvojen ristiriitaisuus on todellinen haaste, jopa este hyvinvoinnille, muutokselle, johtamiselle, kehittymiselle ja menestykselle. Toisaalta taas arvopohjaisen toiminnan onnistuessa se on valtava voimavara, kilpailuetu sekä lisäarvo kaikille yksilöstä, yhteisöön aina yhteiskuntaan asti. Arvovalmentajakoulutuksesta sain abstraktien arvojen työstämiseen konkreettisia työkaluja, joita olen voinut käyttää osana yksilö- ja yritysvalmennuksiani.

Mitä useampi ymmärtää arvopohjaisen toiminnan roolin, sitä merkityksellisempää maailmaa pääsemme yhdessä luomaan.

Taina-Riikka Koistinen

Tradenomi, Sertifioitu ratkaisukeskeinen valmentaja, LCF LifeCoach Master Coach, Value Trainer -arvovalmentaja sekä täydentänyt valmennusosaamista  mm. työ -ja organisaatiopsykologian ja psykologian opinnoilla.

Taina-Riikalla on pitkä kokemus tiimien ja yksilöiden valmentamisesta. Hänelle arvot ovat oikeastaan kaiken oman tekemiseni ja valintojen perusta.

Toimin yrittäjänä ja työyhteisövalmentajana. Taustani on finanssimaailmasta, jossa toimin aiemmin sisäisenä valmentajana, kouluttajana, osaamisen kehittämisen parissa sekä työhyvinvointia edistävässä tehtävässä kaikkiaan noin 10 vuotta. 

Arvot ovat oikeastaan kaiken oman tekemiseni ja valintojen perusta, ja hyödynnän niitä eri tavoin myös työssäni asiakkaiden kanssa. Arvot luovat pohjaa oikeastaan koko valmennuksen prosessille ja halutulle/asetetulle tavoitteelle.

Katja Pasanen

Mentaalivalmentaja ja ammattivalmentaja urheilun kautta: Mental Performance Coach (mentaalisen suorituskyvyn valmentaja) Urheiluvalmentamisesta yritysjohtamiseen, liikuntapsykologiasta sosiaalipsykologiaan ja sairaanhoitajasta ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan

Uskalla onnistua!
– Katja

Jaana Villanen

arvostrategi, Value Trainer®, Suomen kasvukäytävän johtaja

”Tee se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä”.
– Jaana

Jaana uskoo, että muutoskyvykkyyden konkretisoiminen edellyttää arvojen, niin omien kuin yhteisönkin, sisäistämisen käytännön toimiin asti. Niinpä arvojen tunnistaminen ja niiden kuljettaminen, paitsi arjen toimijaksi myös tulevaisuuden rakentajaksi, on välttämätöntä.

”Arvojen ja merkityksellisyyden oivaltaminen omassa tekemisessä vaatii kuitenkin työstöä. Vahvistaakseni kaikkien ”arvotaitoja” halusin kehittää Value Trainer -konseptin, jossa valmennetaan arvovalmentajia, sillä arvoissa ei ole yhtä oikeaa ”kaavaa” eikä tapaa käsitellä – eikä kukaan toinen voi tulla sanomaan toiselle, että nämä ovat ”ne” arvot!

Arvot ovat aina henkilökohtaisia eikä oikeita ja vääriä arvoja ole. Oivaltaessamme etteivät arvot ole sumeaa yläpilveä ja vain joidenkin etuoikeus, ne voivat olla meille jokaiselle arvokkaita arjen työkaluja, joiden avulla sekä ymmärrämme itseä että toisia paremmin, kykenemme suhtautumaan niihin erilaisella arvolatauksella.

Value Trainer -konsepti on kehitetty ennen muuta siksi, että maailma tarvitsee arvovalmentajia ohjeistamaan arvojen käyttöön ottamisessa. On ilo olla mukana myös kouluttamassa konseptissa itselleni ja maailmassa välttämättömien arvojen parissa.”

Helena Lehkonen

Kasvatustieteen tohtori, yrittäjä, Tacit Oy

”Johda arvoistasi toimintaa”.
– Helena

Helena toimii vierailijaluennoitsijanamme, arvoanalyytikkona ja  kehittämänsä Työelämän arvotestin lisenssikoulutuksen kouluttajana.

Hänen erityisosaamisensa kohdentuu arvojen ja toiminnan välisen yhteyden kuvaamiseen sekä yhteyden merkityksellisyyden avaamiseen käytännön esimerkein niin johtamisessa, työhyvinvoinnin edistämisessä kuin monissa työyhteisön toimintaa edistävissä yhteyksissä. Tätä ymmärrystä Helena on kartuttanut sekä väitöstutkimuksessaan sekä sen jälkeisessä työssä hiljaisen tiedon ja siihen sisältyvien arvojen parissa.

Helena uskoo, että arvojen tunnistaminen on avain parempaan työelämään, jossa jokaisen arvot otetaan osaksi yhteistä organisaation menestystarinaa.